Opettajien digitaalinen osaaminen työn alla Turussa

Leena Tuuli Iina 020 (1)

Turun TerOpe-tiimimme työn touhussa! Vasemmalta oikealle: tutkimusavustaja, TtM-opiskelija Iina Ryhtä, yliopistonlehtori Leena Salminen ja projektitutkija, TtM Tuuli Paija.

 

Helteisen heinäkuun ja kesäloman jäljiltä olemme Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella palanneet jälleen terveystieteiden ja sosiaalialan opettajien digitaalisen osaamisen pariin. Opettajien osaamista ja täydennyskoulutustarpeita koskevan haastatteluaineiston analysointi digitaalisen osaamisen näkökulmasta käsin alkaa olla loppusuoralla, ja tulosten auki kirjoittaminen onkin jo aloitettu. Samanaikaisesti olemme tehneet myös alustavaa taustatyötä digitaalista osaamista koskevan täydennyskoulutuksen suunnittelemiseksi ja opettajien yhteisen digitaalisen toimintaverkoston luomiseksi. Paljon mielenkiintoista tehtävää on siten lomalta paluun jälkeen riittänyt!

Opettajien digitaalisen osaamisen merkitys on tunnistettu laajalti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Eri tahot, kuten Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Opettajien ammattijärjestö (OAJ) ja Euroopan komissio, ovat laatineet suosituksiaan opettajien digitaalisen osaamisen kehittämiseksi. Digitaalisen osaamisen vaade koskee opettajia kaikilla koulutusasteilla ja -aloilla. Kuitenkin terveystieteiden ja sosiaalialan opettajilta tätä osaamista edellytetään aivan erityisesti, sillä heidän tehtävänään on varmistaa tulevien ammattilaisten riittävä osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon jo nyt pitkälle digitalisoituneissa toimintaympäristöissä.

Mitä opettajien digitaalisella osaamisella sitten tarkoitetaan? Ensisijaisesti digitaalinen osaaminen on digitaalisen teknologian soveltamista opetustyössä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella ja mielekkäällä tavalla. Opettajien on siten kyettävä hyödyntämään erilaisia digitaalisia materiaaleja, sovelluksia ja laitteita kulloisetkin osaamistavoitteet, pedagoginen lähestymistapa ja opiskelijaryhmän osaamistaso sekä -tarpeet huomioiden. Erityisen tärkeää on tunnistaa ja osata soveltaa digitaalisen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opiskelijalähtöisen oppimisen edistämiseksi. Opiskelijoiden yksilölliset osaamistarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioivien oppimistehtävien laatiminen paitsi edistää opiskelijoiden oppimista kannustaa heitä myös ottamaan yhä enemmän vastuuta oman osaamisensa kehittymisestä. Digitaaliseen osaamiseen sisältyy luonnollisesti myös digitaalisen teknologian hyödyntäminen vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä niin opiskelijoiden, kollegoiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa.  Yksi opettajien digitaaliseen osaamiseen sisältyvä erityispiirre on puolestaan se, että oman osaamisensa lisäksi opettajan tehtävänä on edistää myös opiskelijoiden digitaalisen osaamisen kehittymistä.

Analysoidun haastatteluaineiston perusteella terveystieteiden ja sosiaalialan opettajat tiedostavat digitaalisen osaamisen olevan opetustyössä tärkeää, mutta arvioivat oman osaamisensa riittämättömäksi. Moni opettajista toikin ilmi halukkuutensa kehittää digitaalista osaamistaan. Toisaalta osaamisen kehittäminen koettiin myös tietynlaiseksi pakoksi, sillä ilman digitaalista osaamista ei uskottu opetustyössä enää pärjäävän.  Esille nousi myös opettajien huoli siitä, miten digitaalisen kehityksen perässä pysyttäisiin tulevaisuudessa. Alustavien tulosten valossa vaikuttaa siten selvältä, että terveystieteiden ja sosiaalialan opettajat paitsi tarvitsevat myös haluavat täydennyskoulutusta digitaaliseen osaamiseen liittyen. Tällaisen täydennyskoulutuksen huolellinen suunnitteleminen ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen on siten ensiarvoisen tärkeää. Tämän haastavan, mutta äärimmäisen mielenkiintoisen ja innostavan asian parissa jatkamme täällä Turussa!

Aurinkoista elokuun jatkoa kaikille!

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen TerOpe-tiimin puolesta

Tuuli Paija

projektitutkija, TtM

 

Pohjatietoa:

Redecker C & Punie Y. 2017. European Framework for The Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luettavissa: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu [viitattu 6.8.2018]

Turun TerOpe-tiimimme työn touhussa! Vasemmalta oikealle: tutkimusavustaja, TtM-opiskelija Iina Ryhtä, yliopistonlehtori Leena Salminen ja projektitutkija, TtM Tuuli Paija.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s