SUOMI

SHaREducation-verkosto on kehitetty kuuden yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin, yhteistyönä. Em. yliopistot vastaavat yhteistyössä verkoston ylläpitämisestä. 

Verkosto- ja yhteistyö terveysalan opettajien välillä alkoi jo vuonna 2000 ja laajeni edelleen vuonna 2017 TerOpe-projektin avulla. Verkostoa vahvistettiin ottamalla mukaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajat.

TerOpe-hankkeessa uudistettiin valtakunnallisesti sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajankoulutusta ja kehitettiin soteku-opettajille täydennyskoulutusmalli tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin perustuen. Hankkeessa pilotoitiin yhteinen digiosaamisen opintokokonaisuus opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Tuloksena alan opettajien, opettajankouluttajien ja -opiskelijoiden laaja-alainen osaaminen ja monitieteinen yhteisöllisyys lisääntyvät.

Hanke kytkeytyy saumattomasti korkeakoulujen strategioihin ja tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä korkeakouluissa laajasti.

  • Soteku-opettajan osaamismallia ja osaamisvaatimuksia voidaan hyödyntää terveystieteiden opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien uudistamisessa valtakunnallisesti, ja yhteisopetuksen ja ristiinopiskelun kehittämisessä terveystieteiden opettajankoulutuksessa.
  • Opettajien osaamisen kehittämismallissa kuvataan monitasoinen lähestymistapa, jonka pohjalta opettajien osaamisen kehittäminen tapahtuu opettajankoulutuksessa, koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, koulutusorganisaatioiden strategisella tasolla, opettajien osaamisen lähijohtamisessa sekä yksittäisten opettajien ja opettajatiimien osaamista kehittävässä toiminnassa.
  • Täydennyskoulutusmalli luo osaamisperustaiset rakenteet soteku-alan täydennyskoulutusohjelmille.
  • Digipedagogiikan perusteet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutuksessa 2 op -verkko-opintojakso yhtenäistää kansallista opetusyhteistyötä ja koulutustarjontaa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.
  • Digitaalinen SHaREducation-verkosto tarjoaa alustan opettajaopiskelijoille, opettajille ja opettajankouluttajille osaamisen jakamiseen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.
Advertisement