Aikuisopiskelijoiden kokemuksia monialaisessa verkko-opinnoissa

Jyväskylän yliopiston fysioterapian opettajakoulutuksen maisteriopintojen pro gradu tutkimuksessani tarkastelin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemuksia, joita heillä heräsi monialaisten verkko-opintojen aikana. Opinnoissa opiskelijat kävivät keskusteluita verkon välityksellä Moodle-oppimisalustalla. Lisäksi he kirjoittivat oppimispäiväkirjaa opintojen aikana. Aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen tutkimuksen tuloksena muodostui neljä pääkategoriaa sisältäen ylä- ja alakategorioita. Nämä neljä pääkategoriaa olivat jokaisen opiskelijan merkitys, verkko-oppimisen erityisyys, kontekstuaaliset tekijät sekä opinnoista saadut hyödyt.

Tutkimuksen tuloksissa havaittiin, että opiskelijat kokivat jokaisen opiskelijan olevan merkityksellinen. Aktiivinen osallistuminen opinnoissa koettiin tärkeänä. Opiskelijat nostivat esille niin oman osallistumisaktiivisuuden tärkeyttä kuin kaikkien tasapuolisen osallistumisen merkitystä. Tuloksien mukaan yhteisöllisyys koettiin tärkeänä asiana opinnoissa, vaikka opiskelu tapahtuikin täysin verkon välityksellä, eikä näin kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia ollut. Opinnoissa koettiin, että toiset opiskelijat olivat vertaisia ja antoivat tukea niin opintoihin kuin esimerkiksi työelämään liittyvissä asioissa. Opinnoissa käydyt verkkokeskustelut mahdollistivat opiskelijoita jakamaan toistensa kanssa kokemuksia ja näin oppimaan sekä saamaan uusia ideoita toisiltaan. Opiskelijat muodostivat moninaisen joukon, johon kuului eri ikäisiä ja erilaista työkokemusta omaavia eri sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisia. Tämä opiskelijoiden erilaisuus koettiin rikkautena ja mahdollisuutena oppia muilta opiskelijoilta. Toisaalta opiskelijoiden erilaisuus aiheutti jossain määrin myös hämmennystä ja korosti muun muassa oman ammatin erilaisuutta.

Verkko-opetus eroaa niin sanotusta perinteisestä kasvokkain toteutetusta opetuksesta muun muassa siinä, että opetuksen tapahtuessa verkon välityksellä, kasvokkain samassa tilassa tapahtuvia kohtaamisia ei toteudu. Tutkimuksen tulosten mukaan opiskelijat nostivat esille verkko-oppimiseen liittyviä haasteita esimerkiksi aikataulun ja epävarmuuden tunteen suhteen. Verkko-opinnoissa oppijana oleminen koettiin itsenäisenä ja joustavana. Verkko-opinnot mahdollistivat osalle opiskelijoista opiskelun muun elämän, kuten töiden ja perhe-elämän ohessa. Verkossa opiskelu koettiin paikoitellen haastavan vuorovaikutusta sekä yhteisöllisyyden kokemuksen muodostumista.

Verkko-opintojen kontekstuaalisina tekijöinä opiskelijat nostivat pedagogiikan ja opetusjärjestelyt sekä opinnoissa käytetyn materiaalin keskeiseen asemaan. Vaikka opetus tapahtui täysin verkossa, opettajan rooli koettiin tärkeänä sekä käytössä olevan opiskelumateriaalin sisältö ja selkeys nousi tärkeänä asiana esille. Opiskelijat kokivat hyötyvänsä verkko-opinnoista. He kokivat saavansa eväitä muun muassa työelämään ja laajemminkin tulevaisuuteen. Lisäksi opiskelijat nostivat esille, että verkko-opintojen myötä heidän taitonsa, esimerkiksi vuorovaikutuksen suhteen, kehittyivät.

Kuvassa Tuulikki Sjögren, Hilkka Korpi ja Heikki Kivistö Jyväskylän yliopistosta. ProKuntoutus kuvan lähde: https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/prokuntoutus

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää niin kuntoutuksen alan koulutuksessa kuin opettajan koulutuksen kehittämisessä. Kuntoutuksen alalla jatkuva oppiminen, osaamisen kehittäminen ja päivittäminen ovat erittäin keskeisessä asemassa. Verkko-opiskelu tarjoaa hienon mahdollisuuden tarjota koulutusta laajalle alueelle paikasta riippumatta lisäten näin maantieteellistä tasa-arvoa eri toimijoiden välillä. Kuten tässä tutkimuksessa tuli esille, verkko-opiskelu voi tarjota mahdollisuuden opiskeluun ja oman osaamisen päivittämiseen. Verkossa opiskelu on joustavaa niin paikan kuin aikataulun suhteen. Olisikin tärkeää, että kuntoutuksen alan koulutusta tarjottaisiin laajasti verkon välityksellä, jolloin jatkuva oppiminen olisi mahdollista myös syrjäisemmillä seuduilla, joissa koulutusta ei muuten välttämättä järjestetä laaja-alaisesti. Kuntoutuksen alan koulutuksessa olisi tämän tutkimustulosten perusteella mielekästä entistä enemmän kehittää monialaisia koulutusmahdollisuuksia, sillä opiskelijat kokivat monialaisen opiskelun pääasiassa myönteisenä osaamista laajentavana tekijänä. Verkko-opiskelun lisääminen kuntoutuksen alalla mahdollistaisi myös eri koulutustahojen entistä sujuvamman yhteistyön ja näin osaamisen jakamisen.

Jotta verkko-opetus ja edelleen verkossa oppiminen kehittyisivät ja verkko-opiskelun mahdollisuudet alkaisivat näkyä käytännön tasolla, tulisi verkko-opetus huomioida ja olla osana nykyajan opettajan koulutuksessa. Opettajille tulisi tämän tutkimuksen tulosten perusteella antaa valmiuksia toteuttaa verkko-opintoja niin, että opiskelijoille muodostuisi kokemus yhteisöllisyydestä myös verkon välityksellä toimiessa. Opettajille tulisi tarjota työkaluja, ajatuksia ja ideoita siitä, kuinka he voivat edistää niin opiskelijoiden kesken kuin opettajan ja opiskelijoiden välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta huolimatta siitä, että kasvokkain toteutuvia kohtaamisia ei tapahdu. Tutkimuksen tulosten mukaan olisi tärkeää pohtia myös, miten kannustaa ja luoda myös epämuodollista vuorovaikutusta verkon välityksellä ja näin lisätä yhteisöllisyyden kokemusta.

Koska tutkimuksen tulosten mukaan jokaisen aktiivinen osallistuminen verkko-opinnoissa koettiin tärkeänä, olisi tärkeää tarkastella niin kuntoutuksen alan koulutuksessa kuin opettajan koulutuksessa, miten jokaisen ääni ja osallisuus pääsisi verkossa esille, sekä miten tukea ja antaa opiskelijoille itsevarmuutta tuoda omaa ääntä kuuluviin myös verkossa. On tärkeä huomioida, että kuntoutuksen alan ammattilaisilla on eri tasoista osaamista teknologian suhteen, ja tämä tulisi ottaa huomioon tarjoamalla tarvittaessa tukea teknologian käytössä verkko-opintojen aikana. Myös opettajan koulutuksessa teknologia ja sen hyödyntäminen tulisi olla osa koulutusta. Opettajan olisi tärkeä tuntea eri verkko-oppimisalustoja ja osata myös tarkastella, mikä alusta sopii mihinkin oppimistarkoitukseen. Opintoja suunniteltaessa olisi tärkeä pohtia esimerkiksi olisiko tärkeää sisällyttää opintoihin myös reaaliaikaista keskustelua, kuten tässä tutkimuksessa nousi opiskelijoiden kokemuksissa esille.

Kaiken kaikkiaan verkko-opetus ja verkossa opiskelu ovat osa tätä päivää ja mahdollisesti tulee vielä lisääntymään entistä enemmän. Onkin tärkeää tutkia ja tarkastella, miten verkko-opiskelua voisi kehittää niin, että oppimiskokemus vastaisi mahdollisuuksien mukaan kasvokkain toteutettua opetusta ja edistäisi jatkuvaa oppimista. Tärkeää on pysähtyä myös pohtimaan, miten verkko-oppimiseen liittyviä haasteita esimerkiksi vuorovaikutuksen suhteen voisi lieventää. Vaikkei verkon välityksellä toteutettu vuorovaikutus tulekaan oletettavasti täysin korvaamaan samassa tilassa tapahtuvaa kasvokkain toteutettua vuorovaikutusta kaikilta osin, on siinä silti runsaasti mahdollisuuksia oppimisen näkökulmasta, ja näitä mahdollisuuksia on tärkeä tuoda esille.

Tämä pro gradu tutkimus on osa laajempaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ProKuntoutus-hanketta. ProKuntoutus-hankkeessa toteutettiin kolmen korkeakoulun yhteistyönä (Jyväskylän yliopisto (JY), Oulun yliopisto (OY), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)) 30 opintopisteen laajuinen ”Monialainen ja asiakaslähtöinen kuntoutuksen opintokokonaisuus”, joka oli suunnattu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Kiitos pro gradun ohjaajille Tuulikki Sjögrenille (yliopistonlehtori, TtT) ja Hilkka Korvelle (tutkija, TtT). 

Liisa Hurskainen

fysioterapeutti, TtM, FM

Hurskainen, L. (2021). Aikuisopiskelijoiden kokemuksia monialaisissa verkko-opinnoissa. Fysioterapian pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s