OSALLISUUTTA, VUOROVAIKUTUSTA JA INNOSTUSTA! – Kokemuksia korkeakoulupedagogiikan päiviltä

Pedaforum 2022, korkeakoulupedagogiikan päivät järjestettiin 24.-25.8.2022. Tapahtuma kokosi yhteen noin 600 pedagogiikasta ja sen kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa, joista noin 50 osallistui verkossa ja 550 Haaga-Helia ammattikorkeakoululla ja messukeskuksella Helsingissä. Meillä oli hieno mahdollisuus osallistua päiviin ja päätimme jakaa kokemuksemme myös teille.

Päivien avaus- ja päätöspuheenvuoroissa viitattiin tapahtuman teemaan, joka oli korkeakoulupedagogiikka 2030. Tämä teema edellyttää korkeakoulupedagogiikan kehittymistä tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavaksi. Korkeakoulujen toimintaan tulevat vaikuttamaan esimerkiksi ympäristön, yhteiskunnan, työelämän ja koulutuspolitiikan muutokset. Tavoitteena on lisätä opiskelijamääriä, myös kansainvälisesti. Digitalisoituminen tuo opettajille ja oppijoille uusia osaamisvaatimuksia, samalla tarjoten mahdollisuuksia uudenlaisen pedagogiikan toteuttamiseksi. Koulutuksella on pystyttävä vastaamaan opiskelijoiden monipuolistuneeseen koulutus- ja työkokemustaustaan yksilöllisin joustavin järjestelyin. (Laukia 2022.) Kuten avajaisten keynote-puhuja Alf Rehn totesi, tarvitsemme innovatiivista mieltä opettaa mahdotonta. Tällä hän tarkoitti, että meillä on (motivoivana) haasteena pystyä avartamaan omaa ajatustamme opettajana, visioimaan mitkä ovat niitä taitoja, tarpeita ja tietoja, joita opiskelijamme tarvitsevat valmistuttuaan ja tulevaisuuden työuransa aikana. Tässä yhteydessä hän kuitenkin muistutti tarpeesta ymmärtää historiaa ja asioiden perusteita, jotta uutta voidaan luoda, kehittää ja innovoida. Pedagogiikan rinnalla kulkee tutkimus ja uusia tutkimusavauksia tulisi pystyä katsomaan avoimin mielin. Mikäli et ymmärrä jotain käsitettä tai toimintatapaa nyt, ei se tarkoita, etteikö tämä käsite tai toiminta olisi uusi normaali myöhemmin. Kiitos Alf.

Pedaforumin rinnakkaissessiot oli jaettu kahdeksaan teemaan, jotka sisälsivät runsaasti työpajoja, alustuksia ja symposiumeja. Kuulimme monia tärkeitä opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja, jotka olivat linjassa Pedaforumin tavoitteen kanssa, kokemuksien jakaminen hyvistä käytännöistä ja tiedon jakaminen korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi. Päivien aikana kuulimme muuan muassa symposiumissa korkeakoulupedagogiikan tilasta ja uudistamisesta, johon on arviointihanke menossa. Alustuksissa kuulimme tutkimus ja kehittämishankkeista kuten graduseminaarien flippauksesta, ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämisestä toimintasuunnitelmiin perustuen, yhteisöllisen hybridioppimisen vaikutuksesta terveystieteiden opettajien osaamisen kehittymiseen, oppimisen itsesäätelystä simulaation keinon ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksista opetukseen ja oppimiseen sekä puheenvuoroja opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointiin liittyen. (ks. tarkemmin päivien tiivistelmäkirja, Laukia 2022).

Erityisesti opettajien ja opettajaopiskelijoiden digitaalinen osaaminen oli meidän oman mielenkiintomme kohteena. Tästä meillä oli mahdollisuus toteuttaa työpaja ja päästä keskustelemaan teknologian hyödyntämisestä osana opettajan työtä. Etäopetuksen lisääntyminen ja verkko-oppimisympäristöjen hyödyntäminen vaikuttavat opettajan työympäristöön ja tarvitsemaan digitaaliseen osaamiseen. Digitalisaatio on myös muuttanut ja edelleen muuttaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Erilaisia digitaalisia välineitä ja palveluita voidaan hyödyntää sairauksien ehkäisemisessä ja hoidossa sekä sairauksien diagnosoinnissa ja seurannassa. Ne myös parantavat ja tehostavat hoidon saatavuutta sekä laatua. Siksi opettajien on tärkeä osata opettaa näitä valmiuksia tulevaisuuden työntekijöille.

Pedaforum-päivillä julkaistiin Yliopistopedagogiikka-lehden uusin numero, jossa on yhteistyössä laadittu kirjoituksemme projektiosaamisesta digitalisoituvassa sosiaali- ja terveysalan työelämässä ja projektiosaamisen verkko-oppimisympäristön kehittämisestä terveystieteiden koulutukseen. Tässä kehittäminen ja kokeilut -osion artikkelissa kuvaamme kokemuksia verkko-oppimisympäristön laadinnasta terveystieteiden maisteriopiskelijoiden projektiharjoittelun opintojaksolle. Tarkoituksena oli integroida digitaalisia ratkaisuja verkko-oppimisympäristöön esimerkin omaisesti. Näin mahdollistimme valmistuville opiskelijoillemme kokemuksia tiedon välittämiseksi ja opiskelemiseksi digitaalisin ratkaisuin. Näitä taitoja opiskelijat olivat aikaisemmissa palautteissaan toivoneet, ja ne ovatkin välttämättömiä taitoja nykyajan digitalisoituneessa sosiaali- terveys- ja kuntoutusalan työelämässä. (ks. Pajari ym. 2022.)

Päätöstilaisuudessa kuulimme tulevaisuuteen suuntaavat puheenvuorot jatkuvasta osaamisen kehittämisestä ja työelämäyhteistyöstä (Irene Sheridan) ja kestävästä kehityksestä pedagogiikan näkökulmasta (Taru Konst). Kiitämme näiden tärkeiden teemoja esille nostamisesta.

Haluamme korostaa vielä, että ehdottomasti parasta Pedaforum-tapahtumaan osallistumisessa oli eri organisaatioiden kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kohtaaminen kasvotusten! Monia asioita on menestyksekkäästi hoidettu ja työtä tehty koronapandemian aikana etänä, mutta kyllä vain ihmisten kohtaamisessa, keskusteluissa on jotain, jota oli kaivannut. Keskusteluista ja kokemusten vaihdosta saimme innostusta jatkaa kohti syyslukukautta.

Voimme vahvasti suositella kaikille pedagogiikan kehittämisestä kiinnostuneille osallistumista tuleville Pedaforum päiville. Seuraava tilaisuus tähän koittaakin jo kesäkuussa 2023 Tampereella.

#pedaforum2022 #korkeakoulupedagogiikka

Juha Pajari, TtM, TtT-opiskelija, Yliopisto-opettaja, Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Ari Haaranen, TtT, Yliopistonlehtori, Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Mukana työpajan suunnittelussa ja kirjoittamisessa

Marjorita Sormunen, TtT, Dosentti, Yliopistonlehtori, Lääketieteen laitos, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede, Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Terhi Saaranen, Professori, Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

LÄHTEET:

Laukia J. (toim.) 2022. Pedaforum 2022 – Korkeakoulupedagogiikan päivät. Abstraktikirja. Saatavilla: https://julkaisut.haaga-helia.fi/pedaforum-2022-korkeakoulupedagogiikan-paivat/

Pajari, J., Rouvinen, H., Saaranen, T., Partanen, P., Kankkunen, P., Haaranen, A., Nurmeksela A., Turunen, H. 2022. Projektiosaaminen digitalisoituvassa sosiaali- ja terveysalan työelämässä – verkko-oppimisympäristön kehittäminen terveystieteiden koulutukseen. Yliopistopedagogiikka 29(1), verkkoversio. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/08/22/projektiosaaminen-digitalisoituvassa-sosiaali-ja-terveysalan-tyoelamassa-verkko-oppimisympariston-kehittaminen-terveystieteiden-koulutukseen/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s