SoTeKu-alan opettajan tieteellinen ja ammatillinen osaaminen

Aloitan tämän blogitekstin esittelemällä itseni ja tulokulmani tekstin aiheeseen. Olen Jyväskylän yliopistosta terveystieteiden opettajakoulutuksesta vastikään valmistunut maisteri, jolla on yliopistokoulutusta edeltävältä ajalta parin vuoden kokemus kliinisestä työstä fysioterapeuttina. Minulle SoTeKu-opettajien osaamiseen liittyvät teemat ja TerOpe-projekti ovat tulleet opintojen loppuvaiheessa erittäin tutuiksi, mutta otsikon mukaisen tekstin kirjoittaminen vaati silti hieman taustatyötä.

Tiivistän taustatyöni tulokset lauseeseen, joka toimii samalla tieteellisen ja ammatillisen osaamisen määritelmänä: TerOpe-projektin tulosten mukaan SoTeKu-opettajilla tulee olla laaja pätevyys omaan asiantuntija-aiheeseensa liittyen sekä kyky arvioida oman aiheen tarpeellisuutta moniammatillisessa toimintaympäristössä.

Jyväskylän yliopiston Terveystieteiden opettajaopiskelijat vuosimallia 2018-2019 ja opettajat Tuulikki Sjögren ja Hilkka Korpi

Edellä kuvatun määritelmän mukaisesti minun tieteellinen ja ammatillinen osaamiseni opettajana koostuu pääosin yliopisto-opinnoissa kehittyneestä tieteellisestä osaamisesta sekä aiemmin fysioterapeutin peruskoulutuksessa sekä työelämässä hankkimastani substanssiosaamisesta. Käytännössä osaamisen määrittely ei tietenkään ole näin mustavalkoista, mutta kuten TerOpe-projektissakin myös tässä tekstissä pyritään ymmärtämään huonosti mitattavissa olevaa ilmiötä. Abstraktien ilmiöiden, kuten osaaminen, tutkiminen ja niiden ymmärtäminen vaatii monesti niiden jonkin asteista lokerointia ja nimitysten hakemista.

Omalla kohdallani lokeroin gradu-tutkielman tekemisen TerOpe-projektissa yksittäiseksi merkittävimmin tieteellistä osaamistani kehittäneeksi kokemukseksi. Gradussani* tutkin 17 fysioterapiaopettajan ja -opettajaopiskelijan haastatteluja opettajuuden muutoksen näkökulmasta, mihin liittyi aikaisempi mainintani siitä, että opettajan osaamisen teemat ovat viime aikoina tulleet tutuiksi.

Tutkimukseni tuloksena syntyi neljä opettajuuden muutosta suppeasta laajempaan ymmärrykseen kuvaavaa hierarkkista kuvauskategoriaa: erilaiset opiskelijat opettajuuden muutosvoimana, fysioterapia-alan kehitys opettajuuden muutosvoimana, yhteiskunnan murros opettajuuden muutosvoimana sekä globaalit trendit opettajuuden muutosvoimana. Graduni tuloksissa ymmärryksen laajentumisen mahdollistaviksi kriittisiksi tekijöiksi muodostuivat ammatillisten käytäntöjen kehittäminen, opetuskäsitysten syventyminen, yhteistyön kulttuurin omaksuminen sekä tulevaisuushakuisuus.

Aikaisemmista tutkimuksista poiketen, graduni tuloksissa opettajan tieteellinen ja ammatillisen osaaminen ei erityisemmin korostunut. Oman kokemukseni mukaan käytännössä ammattikorkeakouluopettajan ammatilliselle osaamiselle annetaan kuitenkin paljon painoarvoa suhteessa muihin osaamisen alueisiin. Tätä tukevat myös aikaisemmat korkeakouluopettajien osaamisesta tehdyt tutkimukset, joiden perusteella useat opettajat korostavat itse substanssiosaamisen merkitystä.

Näkemykseni SoTeKu-alan opettajan tieteellisestä ja ammatillisesta osaamisesta on merkittävästi laajentunut niin opettajakoulutuksen, siihen liittyvän opetusharjoittelun kuin graduni kirjoittamisen myötä. Koen hyvänä lähtökohtana, että ammattikorkeakouluopettajalla on kolmen vuoden työkokemus opettamastaan alasta, mutta jos sitä pidetään edellytyksenä, mielestäni myös muita osaamisen osa-alueita tulisi pitää sellaisina. Voimassa olevan lain mukaan esimerkiksi ammattikorkeakouluopettajilta ei edellytetä pedagogisia opintoja.

Mielestäni SoTeKu-opettajan osaaminen on TerOpe-raportissa kuvattu osuvasti kehämäisenä, sisältäen osaamisen eri tasoja, niitä kuitenkaan toisiinsa nähden arvottamatta. Mitä sinä ajattelet tieteellisestä ja ammatillisesta osaamisestasi suhteessa muuhun osaamiseesi? Yhtenä opettajankoulutuksen provosoivimman keskustelun aloituksista muistan erään opiskelijan näkemyksen siitä, että taitava opettaja voi opettaa onnistuneesti jopa sellaista aiheista, joista hän ei itse tiedä mitään. Miten SoTeKu-alan opettajana kommentoisit?

TtM, Henna Seeslahti, Jyväskylän yliopisto

Lähteet

* Seeslahti, H. 2020. Muuttuva fysioterapiaopettajuus – fenomenografinen tutkimus fysioterapiaopettajien ja -opettajaopiskelijoiden opettajuuden muutokseen liittyvistä käsityksistä. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, fysioterapian pro gradu -tutkielma

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s