Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden kokemuksia opettajan työssä tarvittavasta osaamisesta

Opettajaksi opiskellessaan terveystieteiden opettajaopiskelijoiden on rakennettava tasapainoinen opettajan identiteetti niin substanssiosaamisen kuin pedagogisen osaamisen tasolla. Toimiessaan terveystieteiden opettajina heidän on hallittava monipuolisesti opettamansa aihe, tietäen samalla, kuinka opettaa ja motivoida opiskelijoita sekä hallita työtään kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Opettajan on hankittava ja luotava uusia innovatiivisia tietoja sekä taitoja ammatillisessa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajien pitäisi myös pystyä työskentelemään käyttäen erilaisia digitaalisia työkaluja sekä ottaa vastuu omasta jatkuvasta oppimisestaan.

Osaamisen ajatellaan koostuvan yksilön tietämyksistä, taidoista, kyvyistä, asenteista ja kokemuksista, joiden avulla hän voi suoriutua tehtävistään sekä saavuttaa asetetut tavoitteet odotetulla suorituskyvyllä. Osaaminen on aina riippuvainen kontekstista; se on suhteessa tehtävään ja kulloiseenkin organisaatiojärjestelmään. Ammatillinen pätevyys rakentuu viestinnän, tiedon, teknisten taitojen, päättelyn, tunteiden ja arvojen tavanomaisesta ja järkevästä käytöstä päivittäisessä toiminnassa yksilön ja yhteisön hyväksi. Se sisältää myös kyvyn hallita erilaisia ongelmia, sietää epävarmuutta ja tehdä päätöksiä. Lisäksi osaamista voidaan kehittää. Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden käsityksiä terveystieteiden opettajan työssä tarvittavaan osaamiseen liittyen ei ole aikaisemmin kuvattu. Seuraavassa esittelemme tutkimuksen, jossa tarkoituksena oli selvittää tätä asiaa.

Tutkimusta varten haastateltiin 23 terveystieteiden opettajaopiskelijaa. Terveystieteiden opettajat toimivat pääasiassa terveydenhuollon opetus- ja koulutustehtävissä esimerkiksi fysioterapian, hoitotyön ja kuntoutuksen koulutusohjelmissa, opettaen uusia ammattilaisia terveydenhuollon ja terveyspalvelujen asiakkaita varten. Haastatteluihin kutsuttiin terveystieteiden opettajaopiskelijoita eri yliopistoista ja eri terveystieteiden tutkinto-ohjelmista, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuva heidän ajatuksistaan osaamiseen liittyen. Mukana oli eri ikäisiä miehiä sekä naisia. Osa haastatteluihin osallistuneista opiskelijoista oli kymmeniä vuosia terveysalalla työskennelleitä ammattilaisia ja osa juuri terveysalan ammattiin valmistuneita.

Opettajaopiskelijoiden haastattelut nauhoitettiin ja auki kirjoitettiin. Aukikirjoitettu teksti analysoitiin erittelemällä vastausten sisältöä ja ryhmittelemällä sisältöjä samankaltaisuuteensa mukaan ryhmiin ja edelleen uusiin, laajempiin ryhmiin. Näin haastatteluaineistosta voitiin erottaa kahdeksan erilaista ryhmää, joiden sisällöt kuvaavat terveystieteiden opettajan osaamisen erilaisia ulottuvuuksia. Terveystieteiden opettajaopiskelijat ajattelivat opettajan osaamisen koostuvan seuraavista osa-alueista: Johtamis- ja hallinnollinen osaaminen, Näyttöön perustuva opetusosaaminen, Sisältöosaaminen, Eettinen osaaminen, Pedagoginen osaaminen, Yhteisöllisyysosaaminen, Kansainvälisyysosaaminen ja jatkuva itsensä kehittämisosaaminen.

Tässä tutkimuksessa selvisi, että opettajaopiskelijoilla on laaja käsitys siitä, millaista osaamista terveystieteiden opettajan työ vaatii tekijältään. Opiskelijoiden käsityksiä osaamisesta on tärkeää tunnistaa, sillä osaamisen tunnistamisen avulla on mahdollista suunnitella koulutusta sellaiseksi, että se vastaa niitä osaamistarpeita, joita opiskelijat kokevat tarvitsevansa toimiessaan opettajina. Pelkkä opiskelijoiden kokemus osaamisesta ei kuitenkaan riitä koulutukseen liittyvän päätöksenteon tueksi, vaan on tehtävä monialaista ja -tieteistä yhteistyötä koulutus- ja osaamistarpeiden tunnistamiseksi ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaavan koulutuksen tuottamiseksi.

Heli Kuivila

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma vastaava

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Oulun Yliopisto

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s