Digimoduuli – Digipedagogiikan vierailla vesillä

Digimoduulin suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien täydennyskoulutukseen: mistä kaikki alkoi? Ennen elokuussa 2018 alkavaa työskentelyäni TerOpe Osaavat opettajat yhdessä! -hankkeen parissa, oli syytä perehtyä aiheeseen digipedagogiikka. Tai oikeastaan ensin aiheeseen digitalisaatio. Sana ja ilmiö, joka näyttäytyy mediassa eri konteksteissa lähes päivittäin. Milloin puhutaan pankkipalveluiden muuttumisesta digitaalisiksi, milloin kommunikaation ja viestinnän muuttumisesta digitaaliseen muotoon, ja milloin yhteiskunnan eri opiskelu- ja työympäristöissä tapahtuvasta digitalisaation murroksesta. Digitaalisuus näyttäytyy yhä laajemmin osana nykyaikaista yhteiskuntaa.

OKM:n rahoittaman sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien valtakunnalliseen täydennyskoulutukseen liittyvän TerOpe-hankkeen myötä yhdeksi osaprojektiksi muodostui digipedagogiikkaan ja opettajien digiosaamisen kehittämiseen tähtäävän täydennyskoulutusmateriaalin kehittäminen oppimismoduulin muodossa. Tämän SoTeKu-alan opettajien ja opettajaopiskelijoiden digiosaamisen tukemiseen ja kehittämiseen tarkoitetun digimoduulin suunnittelu on alkanut keväällä 2018 integroivalla katsauksella käytetyistä digitaalisista opetuksen interventioista. Erilaisten workshop- ja seminaarityöskentelyjen myötä kartoitettiin opettajien ja  opettajaopiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä digipedagogiikasta sekä digitaalisuuden tuomista tunteista. Pohdittiin sitä, millaiseksi oma digitaalinen osaaminen koetaan ja mitä sen kehittämiseksi tarvitaan. Kartoitettiin tarpeita ja niitä huomioitiin digimoduulin kehikon suunnittelussa.

blog 1

Itsessään digitaalisuus ja  pedagogiikka ovat laajoja aihepiirejä, joista voisi rakentaa  massiivisia opintojaksoja.  Verkossa avoimena olevia tällaisia massiivisia opintojaksoja kutsutaan MOOC-kursseiksi. Digimoduuli päätettiin muodostaa täydennyskoulutukseen sopivaksi digipedagogiikan perusteet sisältäväksi kahden opintopisteen paketiksi.

Workshop-materialia Pedaforum 2018 päiviltä. Kuva: Marjorita Sormunen

Moduulin toteutuksen päävastuu on Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Sisällön tuottaminen jaettiin työskentelyn alkuvaiheessa osa-alueisiin ja vastuuta sisällöistä on jaettu Kuopion ja Turun tiimien kesken. Myös terveystieteiden opettajaopiskelijoita on ollut mukana moduulin kehittämisessä osana heidän opetusharjoitteluaan ja digimoduuliin liittyen on myös tulossa pro gradu -tutkielmia. Vaikka aiheena digitaalisuus on aiheuttanut ajoittain hämmennyksen tunteita, on työskentely ollut yhteistyössä innostunutta ja puolin ja toisin on noussut mielenkiintoisia ideoita moduulin rakentamiseksi. Skype-välitteinen yhteistyö on ollut antoisaa ja onnistunutta.

blog 2

Moduulin esittelyä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen järjestämässä Mentor-päivässä.

Digipedagogiikkaa, opettajan digiosaamista tai digitaalista kompetenssia on pyritty määrittelemään useammassa yhteydessä. Tarkkaa yhtenäistä määritelmää ei ole pystytty muodostamaan (From 2017). Tämä osaltaan kertoo ilmiöiden opettajan kompetenssi, digitaalinen osaaminen sekä pedagogiikka, moniulotteisista ja ajassa muuttuvista luonteista. Valitsimme digimoduulissa käytettäväksi rakenteeksi Euroopan komission hankkeessa luodun opettajan digitaalista kompetenssia kuvaavan DigCompEdu-viitekehyksen (Redecker 2017).

Valmiin digimoduulin kuuden osa-alueen sisällöt kuvastavat laajasti opettajan pedagogista osaamista, johon digitaalisuus tuo oman osansa. Osa-alueet muodostuvat 22 kompetenssialueesta ja kuvaavat laajasti opettajan ammatillista toimintaa, opettamisen ja oppimisen digipedagogisia sisältöjä ja oppijan digiosaamisen vahvistamista. Osa-alueissa perehdytään muun muassa seuraaviin sisältöihin: miten hyödyntää digitaalisuutta vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja ammatillisessa kehittymisessä, miten tuottaa ja muokata mielekästä ja kiinnostavaa sisältöä digitaaliseen oppimisympäristöön sekä jakaa ja hallita sitä, minkälaisia haasteita ja etuja digitaalinen ympäristö tuo oppimiselle, opetukselle ja arvioinnille sekä minkälaisia digitaalisia keinoja opettajalla on tukea opiskelijoiden osallisuutta ja mitä informaatio- ja medialukutaito pitävät sisällään.

blog 3

Moduulin etusivun rakenne joulukuussa 2018.

Digimoduulin sisältö on valmistunut vuoden 2018 aikana ja alkuvuodesta 2019 suunnitellaan moduulin ja sen tuottaman oppimisen arviointia. Digimoduuli pilotoidaan ja testataan SoTeKu-alan opettajien ja opettajaopiskelijoiden pilottiryhmän toimesta keväällä 2019. Pilotointiin liittyvän tutkimuksen ja arvioinnin myötä moduulia tarvittaessa edelleen kehitetään vielä vuoden 2019 aikana. Tulevaisuus näyttää kuinka laajaan käyttöön moduuli rantautuu. Digitaalisuuden suhteen olemme pääosin selkeällä kurssilla, mutta osittain edelleen vierailla vesillä. Sopiva uteliaisuus asioihin ja kuulolla pysyminen edistävät digitaalisuuden aallokossa suunnistamista jatkossakin.

Juha Pajari, TtM

Mukana toteutuksessa myös Marjorita Sormunen ja Terhi Saaranen sekä opiskelijat Fatima Moursad, Kati Komulainen ja Anu Hintikka Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta sekä Leena Salminen, Iina Ryhtä ja Imane Elonen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta.

From J. 2017. Pedagogical digital competence – Between values, knowledge and skills. Higher Education Studies 7(2), 43-50.

Redecker C. 2017. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie Y. (ed.). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017 doi:10.2760/159770

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s