Glimtar från pågående analys

ÅA blog 4.2018TerOpe projektets arbete med att kartlägga och förnya lärares grund- och fortbildning är i ett intensivt och intressant skede just nu. I samverkan med lärarutbildare, didaktikstuderande och lärare vid yrkeshögskolor  har fokusgruppintervjuer genomförts och processen att analysera materialet är i full gång. Slutgiltiga resultatet låter ännu vänta på sig , det kommer bland annat att presenteras vid ett seminarium i Vasa 28.9.2018. Det blir en heldag med fokus på lärarens kompetens och fortbildning. Save the date!

Digitaliseringen är ett område som berörs både i diskussionen om kompetens, behovet av fortbildning och som undervisningsmetod. Intervjuerna visar bland annat att digitaliseringen ses som en allt större del av undervisningen idag och som en lösning för att spara in på resurser. Synen på digitaliseringen är ändå komplex. Dels handlar det om utbildningsorganisationens syn på digitaliseringen, lärarens konkreta arbete med digitala hjälpmedel av olika slag och sedan även studerandes lärande. Till detta kommer även hela IT-sidan, att tekniken fungerar, är uppdaterad och relevant.

Lärarna har en vilja och en öppenhet för digitalisering och är motiverade att lära sig och att använda olika digitala verktyg. De ser både möjlighet och utmaningar, både ur eget perspektiv och ur studerandes lärandeperspektiv. Behov av ett klargörande vad som avses med digitalisering framgår ändå tydligt i diskussionerna. Det är viktigt att hitta ett gemensamt språk när det gäller vad man avser med digital undervisning. Är det att visa en YouTube film? Är det att skriva proven elektroniskt? Är det olika digitala plattformar eller appar? Är det virtuella föreläsningar? Eller är det allt som har med teknik att göra?

Lärarens IT-kompetens samt etiska aspekter av digitalt lärande är viktiga frågor att söka svar på. Kärnan i diskussionerna kring digitaliseringens roll i lärandet är insikten om att den ska ha ett didaktiskt mervärde och att ämneskunskapen allt jämt ska vara i fokus.

Camilla Koskinen, Akademilektor, i vårdvetenskapoch &

Monika Koskinen, Doktorand, lektor i vård

aaenglogobasicbw

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s